Köpprocessen

Att köpa en lägenhet är en av livets stora investeringar. För oss på Einar Mattsson är det därför viktigt att du upplever ditt köp som tryggt och enkelt. Därför samarbetar vi med mäklare som guidar dig genom hela processen – från ditt första besök på visning till signerat kontrakt. Allt sker dessutom digitalt – från säljstart hela vägen till signering av upplåtelseavtal.

SÅ FUNGERAR SÄLJSLÄPPET

1. KÖLAPP

Klicka på ”Ta en kölapp” på brflokstallarna.se startsida. Knappen blir aktiv klockan 12.00 på onsdag den 15 november. Du får din plats i kön genom att fylla i e-postadress och klicka på skicka.

2. KOMPLETTERING UPPGIFTER

För att din kölapp ska vara giltig måste du skicka in komplettering av kontaktuppgifter via den länk som dyker upp i tackmeddelandet efter att du tagit din kölapp. Denna komplettering måste vara klar senast klockan 13.10.

3. SÄLJSLÄPPET STÄNGER

Säljstarten stänger och knappen blir inaktiv klockan 13.00.

Efter klockan 13.00 anmäler du köpintresse direkt till mäklaren via mejl eller telefon.

4. LISTA UPPRÄTTAS

Anmälningarna registreras i turordning utifrån när du skickat in din e-postadress och en lista upprättas baserat på turordningen.

5. MÄKLARE RINGER OCH BOKNINGSAVTAL SKRIVS

Mäklarna börjar ringa utifrån turordningslistan samma dag, så snart vi sammanställt turordningslistan, för att skriva bokningsavtal. När du blir kontaktad av mäklarna ska du vara redo med vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när mäklarna kontaktar dig kommer de att fortsätta ringa nästa person på turordningslistan.

6. BOSTADSVÄLJAREN UPPDATERAS I REALTID

De lägenheter som bokas uppdateras på vår hemsida under tiden bokningsavtalen skrivs och går att följa här på hemsidan på vår bostadsväljare där du kommer hitta alla bostäder och priser när den publicerats.

Vid frågor om lägenheterna eller köpprocessen, kontakta våra mäklare på Erik Olsson nyproduktion. 

En trygg bostadsaffär

låne- och räntekostnadsgaranti

När du köper en bostadsrätt behöver du inte bara ett bolån för lägenheten du köpt. Din bostadsrättsförening har också ett gemensamt lån som alla medlemmar står för tillsammans. Om räntan höjs resulterar det ofta i en höjd månadsavgift. Vi tycker inte det känns schysst att avgiften höjs på grund av räntekostnader innan du ens har hunnit flytta in. Därför väljer vi att sänka lånet om räntan skulle vara högre än i den ekonomiska planen. Det betyder att räntekostnaden aldrig blir högre utan kan bara bli lägre och att föreningens ekonomi på lång sikt blir ännu starkare – det är Einar Mattssons räntekostnadsgaranti. 

Om räntan däremot sänks kommer vi inte att höja lånet. Det ger föreningen extra utrymme i sin ekonomi. Det betyder att lånet aldrig blir högre utan kan bara bli lägre – det är Einar Mattssons lånegaranti. 

Vi skulle säga att det är ett otroligt bra tillfälle att köpa en lägenhet i brf Lokstallarna, för här finns det en låne- och räntekostnadsgaranti som gör föreningen långsiktigt ekonomiskt hållbar – En trygg bostadsaffär. 

 

Mäklarna

Erik Olsson Nyproduktion

Karin Axelsson

Tel: 08-5555 13 68
karin.axelsson@erikolsson.se

Per Östberg

Tel: 08-5555 13 07
per.ostberg@erikolsson.se

En noggrann köpprocess

Säljstart

Säljstarten sker digitalt och det är först till kvarn vid säljstarten som gäller.

Efter säljstarten stängt kommer du bli uppringd av våra mäklare och då väljer du vilken lägenhet du är intresserad av och kommer genast bli erbjuden att skriva bokningsavtal. Se därför till att vara beredd och ha valt vilka lägenheter du eventuellt är intresserad av redan innan säljstarten börjat.

Bokningsavtal

Efter säljstarten erbjuds du att skriva bokningsavtal med vald lägenhet.

Bokningsavtalet är det första steget i avtalsprocessen och i samband med detta erlägger du en bokningsavgift om 50 000 kr, vilket är en del av den totala insatsen. Avtalet i detta skede är inte bindande men väljer du att kliva av behåller Einar Mattsson 20 000 kr av den erlagda bokningsavgiften.

Förhandsavtal

Nästa steg i köpprocessen är att teckna det första bindande avtalet, förhandsavtal.

Detta innebär att när detta avtal är signerat finns det inte längre någon möjlighet att kliva av köpet. I samband med detta erläggs nästa avgift, en förskottsbetalning om 50 000 kr. Även detta är en del av den totala insatsen.

Upplåtelseavtal

Det sista steget i avtalsprocessen är Upplåtelseavtalet. Detta tecknas drygt 3 månader innan inflytt och i samband med detta blir du medlem i föreningen. I detta skede betalas ingen ytterligare avgift så länge bokningsavgift och förskottsbetalning tidigare erlagts. I samband med detta avtal får du även information om ditt inflyttningsdatum.

Inflyttning

Du får i god tid innan inflyttningen information om tid och plats för din inflyttning och vad du behöver tänka på.

Senast klockan 08.00 på din inflyttningsdag måste den slutgiltiga betalningen för lägenheten vara oss tillhanda. När du sedan flyttar in kommer du få träffa en kundkoordinator som guidar dig igenom din lägenhet och huset. Inför inflyttningen får du även tillgång till den digitala bopärmen som innehåller all information du behöver kring din bostad.

Läs mer om de olika stegen i köpprocessen

Säljstarten sker helt digitalt. Du tar en kölapp på brflokstallarna.se startsida när säljstarten påbörjas. Du kommer få din plats i kön genom att klicka på den knapp som då blir aktiv och fylla i din e-postadress och klicka på skicka. Efter säljstarten stängt upprättas en lista baserat på när anmälningarna kom in. Denna lista delas med mäklarna som börjar ringa utifrån den listan redan samma dag för att skriva det första avtalet, bokningsavtal.  

När du blir kontaktad av mäklarna är det viktigt att du redan har redo vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när du blir kontaktad fortsätter mäklarna ringa nästa person på turordningslistan. 

De lägenheter som bokas uppdateras i vår bostadsväljare på hemsidan under tiden bokningsavtalen skrivs.

Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 50 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. 

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan.

Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad.

I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

Vi samarbetar med en fastighetsmäklare som hjälper dig med alla funderingar kring köpet från visat intresse ända fram till inflyttning. Det är också mäklaren du träffar för att skriva de olika avtalen löpande. Aktuella kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.

Att köpa en bostadsrätt

Bostadsrättsföreningarna Lokstallarna västra och Lokstallarna östra har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrelsearbetet. 

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de fem första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma. 

FÖRENINGENS EKONOMI 

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna. Genom den av Einar Mattsson Projekt AB utställda låne- och räntekostnadsgaranti kan medlemmarna vara trygga med att de övertar en förening med goda ekonomiska förutsättningar från start. 

Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende. 

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda när förvaltningsfasen påbörjas. 

FÖRVALTNING AV FÖRENINGEN

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 80 år. Genom vår unika position som fastighetsägare, förvaltare och byggare kan vi hus och förstår fastighetsägarens affär som ingen annan. Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har stor vana av att hantera nyproduktion genom de ca 400 bostäder som årligen produceras inom Einar Mattsson-koncernen samt inflöde från andra förvaltningskunder. Då hanteras hela kedjan, från fastighetsdrift, garantihantering, energiuppföljning, redovisning och budgetering, administration och professionell rådgivning så att styrelsen kan förvalta föreningens tillgångar långsiktigt och hållbart.  

Einar Mattsson fastighetsförvaltning har hand om förvaltningen under de fem första åren som garantitiden löper på. Det unika samarbetet bolagen emellan förenklar dialogen, förkortar beslutsvägarna och underlättar därmed för de boende. Boendestyrelsen får ta del av förvaltningsbolagets stordriftsfördelar, kompetens och erfarenhet. Det blir en hjälpande hand i styrelsens arbete och långsiktiga planering. Då förvaltningsbolaget har varit med i ett tidigt skede har det kunnat påverka och fått ingående information om installationer och tänkta lösningar vilket säkerställer ett rimligt arvode och ger goda förutsättningar gällande ekonomisk trygghet. Som boende och styrelse får man en trygg helhetsleverantör som tar hand om föreningens tekniska, ekonomiska och administrativa förvaltning.  

ÅRSAVGIFT 

Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. 

BOKNINGSAVTAL

Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

FÖRHANDSAVTAL

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 50 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. 

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan. 

UPPLÅTELSEAVTAL

Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

INFLYTTNING

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad.

I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

FASTIGHETSMÄKLARE

Vi samarbetar med en fastighetsmäklare som hjälper dig med alla funderingar kring köpet från visat intresse ända fram till inflyttning. Det är också mäklaren du träffar för att skriva de olika avtalen löpande. Aktuella kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

BESIKTNING OCH GARANTI

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

VILLKOR I ÖVRIGT

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.